ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  Μέχρι πρόσφατα και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (άρθρο 16 του Ν. 2327/95), μόνον τα Α.Ε.Ι. νομιμοποιούνταν να λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα, στα οποία ωστόσο απόφοιτοι ΤΕΙ μπορούσαν να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές επανακαθορίστηκε το 2008 (N. 3685/2008), προκειμένου να καλύψει συνολικά τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πανεπιστήμια, πολυτεχνεία και ΤΕΙ). Έτσι, δίνεται πλέον η δυνατότητα στα ΤΕΙ να προσφέρουν αυτόνομα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ή και σε συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα του εσωτερικού. 

Γενικά, για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση ενός αριθμού μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων καθώς και εκπόνηση σχετικής διατριβής. Τα κριτήρια εισαγωγής καθορίζονται από το εκάστοτε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν εξετάσεις ώστε να κριθεί η επάρκεια γνώσεων του υποψηφίου. Ως κριτήρια επιλογής λογίζονται ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΜΠΣ, διπλωματική εργασία ή τυχόν δημοσιευμένη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, οι συστατικές επιστολές καθώς και η επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας (συνήθως της αγγλικής).

Για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ ωστόσο, εκτός των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μπορεί να ζητηθεί και η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, καθιστώντας έτσι συχνά, αποθαρρυντική τη διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για μεταπτυχιακά προγράμματα που το αντικείμενο τους δεν είναι συναφές με τον αρχικό τίτλο του πτυχίου τους.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, κάποια Τμήματα ΤΕΙ προσφέρουν μεταπτυχιακά που σε συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια που οδηγούν σε ΜΔΕ, ενώ αναμένεται στο εγγύς μέλλον τα προγράμματα αυτά να αυξηθούν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, έχουν  εκπονήσει ή βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Ακολουθεί κατάλογος ΠΜΣ που λειτουργούν σε ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

 

 

ΤΕΙ Κρήτης : Π.Μ.Σ. στα “Ενεργειακά Συστήματα” σε συνεργασία με το FH-Aachen (University of Applied Sciences) Γερμανίας

ΤΕΙ Πειραιά :  Πρόγραμμα Προχωρημένων Σπουδών με δυνατότητα συνέχισης για Master στη “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”

 ΤΕΙ Αθηνών :  Τμήμα Φυσικής – Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών Προγράμματα  Μετεκπαίδευσης με δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για Master: “Ποιοτικός έλεγχος στη Βιομηχανία και το Περιβάλλον” “Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος”

ΤΕΙ Σερρών : Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην "Πρόληψη και Διαχείρηση Φυσικών Καταστροφών"

Πολυτεχνείο Κρήτης :

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διατμηματικό Π. Μ. Σ. με τίτλο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διατμηματικό Π. Μ. Σ. στην  ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Τμήμα Χημείας Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στις “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”

Πανεπιστήμιο Αιγαίου :

Tμήμα Γεωγραφίας Π.Μ.Σ. στη "ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Τμήμα Περιβάλλοντος Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην  "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στη “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ”

Πανεπιστήμιο Αθηνών : Π.Μ.Σ. στην “Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία”

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : Π. Μ. Σ. στην  “Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος”

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : Π. Μ. Σ. στη “Φυσική Περιβάλλοντος”

Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) : Π.Μ.Σ. στη "Διαχείρηση Αποβλήτων" και στην "Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος"